top of page

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το δικηγορικό μας γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του δικαίου και ιδιαίτερα εν σχέσει με θέματα:

 • Μεταβίβασης Ακινήτων
  Παρά το γεγονός ότι ο τομέας ακινήτων βρίσκεται σε ύφεση είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά υφίστανται ευκαιρίες οι οποίες αποτελούν μία ορθή επενδυτική επιλογή. Η μακρόχρονη εμπειρία μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο εξασφαλίζει την νομική αρτιότητα των τίτλων ιδιοκτησίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, την εξασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη και την ορθή καθοδήγηση προς την πιο συμφέρουσα κάθε φορά λύση σχετικά με τις φορολογικές παραμέτρους της μεταβίβασης.
 • Μισθώσεις - Διαχείριση Ακινήτων
  Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων. Περαιτέρω ένα μεγάλο ποσοστό συμβάσεων μίσθωσης δεν λειτουργεί ομαλά με αποτέλεσμα οι εκμισθωτές ακινήτων να μην εισπράττουν μισθώματα και να επιβαρύνονται με το κόστος ανακαίνισης των ακινήτων τους μετά από την αντισυμβατική λύση των μισθώσεων εκ μέρους των μισθωτών.Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση των εκμισθούμενων ακινήτων ξεκινώντας από την μίσθωση, την είσπραξη των μισθωμάτων και την έγκαιρη λύση της σύμβασης λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εκμισθωτή μέσω της ταχείας διαδικασίας της διαταγής απόδοσης μισθίου ή της άσκησης αγωγής. Τέλος κατόπιν σχετικής έρευνας προτείνουμε την διεκδίκηση των οφειλόμενων μισθωμάτων μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση κρίνεται ότι οι ενέργειες αυτές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.
 • Τροχαίων Ατυχημάτων
  Η ευρύτατη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων έχει καταστήσει τα τροχαία ατυχήματα ένα πολύ συχνό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει ιδιαίτερα επιζήμιες συνέπειες για τους εμπλεκόμενους. Πολύ συχνά ο υπαίτιος ενός ατυχήματος εφησυχάζει θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ενώ χωρίς να το γνωρίζει είναι εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτή ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκλειστικά υπεύθυνος ενώ έχει και ποινικές ευθύνες. Η αβεβαιότητα στον συγκεκριμένο κλάδο εντείνεται και από το πολύ συχνό φαινόμενο ανάκλησης των αδειών ασφαλιστικών εταιρειών που συνεπάγεται την μειωμένη ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου έναντι των πρώην ασφαλισμένων. Από την άλλη μεριά τα θύματα τέτοιων ατυχημάτων κινδυνεύουν να απολέσουν τα δικαιώματα τους λόγω των υφιστάμενων αποσβεστικών προθεσμιών ενώ η διαδικασία αποζημίωσης εάν δεν αρχίσει εγκαίρως και δεν προωθηθεί με επιμέλεια μπορεί να καθυστερήσει υπερβολικά.
 • Φορολογικού Δικαίου
  Το φορολογικό δίκαιο αποτελεί ουσιαστικά έναν αυτόνομο κλάδο του δικαίου εξαιτίας των πολλών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει.Η ανεπάρκεια του φορολογικού μηχανισμού αλλά και η πολυνομία οδηγούν πολύ συχνά στον παράνομο καταλογισμό φόρων ή τελών με συνέπεια την επιβάρυνση του οικονομικού προϋπολογισμού των φορολογουμένων αλλά και την ματαίωση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Κρίνεται απαραίτητη η αναζήτηση νομικής συμβουλής επί φορολογικών θεμάτων πριν από την έναρξη κάθε επιχειρηματικού εγχειρήματος.
 • Εμπορικών Εταιρειών
  Η εταιρική μορφή η οποία θα επιλεγεί προκειμένου να δραστηριοποιηθεί κάποιος ή ένα σύνολο προσώπων στην αγορά πρέπει να είναι αποτέλεσμα μία πολύ προσεκτικής στάθμισης των επιθυμιών και των οικονομικών δυνατοτήτων των ενδιαφερομένων. Παράγοντες όπως η οικονομική επιφάνεια,η επιθυμία ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου αλλά και η διαμόρφωση των ισορροπιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών καθιστούν την συγκεκριμένη επιλογή πολλή κρίσιμη για το μέλλον του εκάστοτε εγχειρήματος. Πέραν από τα κλασσικά εταιρικά μορφώματα τα οποία διακρίνονται από τον προσωπικό (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή οικονομικό τους χαρακτήρα (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.), ο νομοθέτης πρόσφατα εισήγαγε τον θεσμός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στην οποία συγκεντρώνονται στοιχεία από όλα τα προηγούμενα εταιρικά σχήματα,με τη δυνατότητα συνδυασμού των επιμέρους χαρακτηριστικών αλλά και το χαμηλό κόστος.
 • Κληρονομικά
  Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι κλάδος του Αστικού Δικαίου και περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις κάθε προσώπου μετά το θάνατο αυτού, όπως κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, κληροδοσία, κ.ά. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία αποδοχής των κληρονομιαίων στοιχείων από το στάδιο της έρευνας τίτλων, μέχρι τη σύνταξη δήλωσης φόρου κληρονομίας και της πράξεως της αποδοχής κληρονομίας ενώ παράλληλα προτείνει τις πιο συμφέρουσες φορολογικά λύσεις για την διευθέτηση της υπόθεσης.
 • Οικογενειακών διαφορών
  Το Οικογενειακό Δίκαιο (Family Law, Familienrecht,Droit Civil de lafamille) είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που αφορά στο σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας. Πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Ορισμένοι, ωστόσο,κανόνες του Οικογενειακού δικαίου προϋποθέτουν ευρύτερη έννοια της οικογένειας. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται υποθέσεις,όπως : Συναινετικό διαζύγιο, διαζύγιο με αντιδικία, δίκες διατροφής μεταξύ συζύγων, διατροφή τέκνου, δίκες αποκτημάτων κ.α.
 • Ιατρικού Δικαίου
  Η έννοια της ιατρικής ευθύνης είναι ένα μέγεθος υποκείμενο σε διαρκείς διακυμάνσεις οι οποίες οφείλονται στην διαρκή πρόοδο της ιατρικής επιστήμης αλλά και στην επιστημονική κατάρτιση των εμπλεκόμενων σε κάθε ιατρική πράξη. Κατά τον προσδιορισμό της ιατρικής ευθύνης αναφύονται πολύ σημαντικά ζητήματα αστικής και ποινικής φύσεως για την επίλυση των οποίων απαιτείται σχετική εμπειρία όλων των εμπλεκομένων μερών σε μία τέτοια δίκη. Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια (malpractice), συνεργαζόμενο με ειδικούς επιστήμονες προκειμένου τεκμηριώνεται κάθε φορά επαρκώς η θέση του εντολέα μας.
 • Ποινικού Δικαίου
  Tο Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας. Κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών είναι ποινικοποίηση ορισμένων συμπεριφορών προκειμένου να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση φορολογικών κυρίως υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Και σε αυτόν τον τομέα παρατηρείται πολυνομία ενώ διαπιστώνεται και μία τάση αυστηροποίησης των δικαστικών αποφάσεων, αρκετές φορές όμως μόνο χάριν εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης.
 • Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Δικαίου του Διαδικτύου
  Η μεγάλη διείσδυση των τεχνολογιών του διαδικτύου στην καθημερινότητα των κοινωνών του δικαίου αναπόφευκτα δημιούργησε ορισμένα θέματα παραβατικότητας και αντισυμβατικής συμπεριφοράς.Προκειμένου να δοθεί λύση σε τέτοιους είδους προβλήματα θεωρία και νομολογία κατέφυγαν σε σχήματα και απόψεις του παραδοσιακού δικαίου. Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό ότι τα προβλήματα που πηγάζουν από τις νέες τεχνολογίες απαιτούν για τη λύση τους τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την καθιέρωση και συγκεκριμενοποίηση νέων όρων και εννοιών, πολύ συχνά μάλιστα σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο. Διαφορές προκύπτουσες από συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, καταχώρηση domainname, αναρτήσεις σε social media κ.α. αποτελούν συχνό φαινόμενο και αντιμετωπίζονται επαρκώς από την ελληνική νομολογία.
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  Πνευματική Ιδιοκτησία ή Πνευματικά Δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Προστατεύονται από το νόμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνεπάγονται την απαγόρευση αναπαραγωγής - χρήσης ενός έργου χωρίς την άδεια του δημιουργού.Πνευματικά έργα είναι τα έργα τέχνης,της λογοτεχνίας αλλά και άλλες εκφάνσεις του πνεύματος όπως τα προγράμματα υπολογιστών ή βάσεις δεδομένων(databases). Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Συναφή με την πνευματική ιδιοκτησία, είναι τα συγγενικά δικαιώματα τα οποία δεν είναι μεν πλήρη πνευματικά δικαιώματα, αφορούν όμως δραστηριότητες σε άμεση συνάφεια με την πνευματική δημιουργία. Οι δραστηριότητες αυτές κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Α. Την παρουσίαση έργων. (π.χ.ερμηνεία ενός τραγουδιστή σε συγκεκριμένο τραγούδι) Β. Την οικονομική επένδυση στην πνευματική δημιουργία.
bottom of page